ประกาศโรงเรียนวัดหัวถนน (สภาจังหวัด2502) เรื่อง การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล