ประกาศโรงเรียนวัดหัวถนน (สภาจังหวัด2502) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสําหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครู

Read more

คำสั่งที่ 34/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้าน จัดทําข้อมูลการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล (SDQ) และคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ประจําปีการศึกษา 2565Read more