ทำเนียบผู้บริหาร

1. นายหยิบ ราษฎรศักดิ์

พ.ศ. 2471 – พ.ศ. 2482

2. นายบุญชู วิทยากุล

พ.ศ. 2482 – พ.ศ. 2483

3. นายหยิบ ราษฎรศักดิ์

พ.ศ. 2483 – พ.ศ. 2490

4. นายบุญชู วิทยากุล

พ.ศ. 2490 – พ.ศ. 2496

5. นายเทพรส วงษ์แก้ว

พ.ศ. 2496 – พ.ศ. 2499

6. นายชวน บูรณะ

พ.ศ. 2499 – พ.ศ. 2506

7. นายสายหยุด รอดพรหม

พ.ศ. 2506 – พ.ศ. 2507

8. นายประศาสน์ มงคลชัยฤกษ์

พ.ศ. 2507 – พ.ศ. 2515

9. นายประวัติ พงษ์สุวินัย

พ.ศ. 2515 – พ.ศ. 2523

10. นายพิศิษฐ์ รัตนาภรณ์

พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2529

11. นายดำริห์ ปั้นประณต

พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2552

12. นายสุดแสง หมื่นราม

พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2563

13. นางวรรณิภา กัณหาเขียว

พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564

14. ดร.จตุพันธ์ รุจิรานุกูล

พ.ศ. 2565 ถึงปัจจุบัน