แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ. 2563 – 2565 โรงเรียนวัดหัวถนน (สภาจังหวัด 2502)