โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดหัวถนน (สภาจังหวัด 2502)