โรงเรียนวัดหัวถนน (สภาจังหวัด 2502)

คณะกรรมการสถานศึกษา

นายสุดแสง  หมื่นราม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสฤษฎ์ รอดร่วมบุญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวมาริน สุขสำราญ

กรรมการผู้แทนครู

นางสนิท สินทรา

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายวิโรจน์ ชุมนุมพร

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นายเอกราช แพงดี

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

นายสันติ ศรีสุข

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

พระปลัดจรวด มหาปุญโญ

กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

ดร.จตุพันธ์ รุจิรานุกูล

กรรมการและเลขานุการ