คณะกรรมการสถานศึกษา

นายสุดแสง  หมื่นราม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสฤษฎ์ รอดร่วมบุญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวมาริน สุขสำราญ

กรรมการผู้แทนครู

นางสนิท สินทรา

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายวิโรจน์ ชุมนุมพร

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นายเอกราช แพงดี

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

นายสันติ ศรีสุข

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

พระปลัดจรวด มหาปุญโญ

กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

ดร.จตุพันธ์ รุจิรานุกูล

กรรมการและเลขานุการ