คำสั่งที่ 34/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้าน จัดทําข้อมูลการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล (SDQ) และคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ประจําปีการศึกษา 2565Read more

คำสั่งที่ 27/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” ภาคเรียนที่ 1 (เดือนกรกฎาคม) ปีการศึกษา 2565Read more