ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.จตุพันธ์  รุจิรานุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวถนน (สภาจังหวัด 2502)
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ติดต่อ 06 3216 2312
สถานที่ติดต่อ โรงเรียนวัดหัวถนน (สภาจังหวัด2502) หมู่ 4 ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
E-mail : jatupun@wathuathanon.ac.th


วุฒิการศึกษา 
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(ทุน Master Teacher โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ สพฐ.)
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขามัธยมศึกษา (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ทุนโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร 5 ปี)
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนวัดนากระรอก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี


ประวัติการรับราชการ
พ.ศ.2552 ครูผู้ช่วย โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมถ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
พ.ศ.2554 ครู โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมถ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
พ.ศ.2556 ครู โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
พ.ศ.2558 ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
พ.ศ.2561 ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
พ.ศ.2562 ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
พ.ศ.2565 ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดหัวถนน (สภาจังหวัด2502) อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี


วิทยากร/คณะทำงาน

ระดับประเทศ

คณะกรรมการพิจารณาร่างหลักสูตรการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. (หนังสือ สสวท.ที่ ศธ. 5306.3/9597 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562)

วิทยากรการอบรมวิทยากรแกนนำเพื่ออบรมผู้บริหารสถานศึกษาในการเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. (หนังสือ สสวท.ที่ ศธ. 5306.3/ว967 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563)

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (หนังสือ สสวท.ที่ ศธ. 5306.3/ว2020 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563หนังสือ สสวท.ที่ ศธ. 5306.3/ว5318 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 , หนังสือ สสวท.ที่ ศธ. 5306.3/2407 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564) 

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการคิดวิเคราะห์และการตั้งคําถามเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สําหรับโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดเชียงใหม่ (วุฒิบัตร สสวท. เลขที่ 3047/2564 , หนังสือ สสวท.ที่ ศธ. 5306.1/ว4069 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564)

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการคิดวิเคราะห์และการใช้คำถามสำหรับครูคณิตศาสตร์จากโรงเรียนคุณภาพจังหวัดหนองคาย (วุฒิบัตร สสวท. เลขที่ 19830/2564 , หนังสือ สสวท.ที่ ศธ. 5306.1/4799 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564)

คณะทำงานในกระประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) (คำสั่ง สพฐ. ที่ 1289/2564 , คำสั่ง สพฐ. ที่ 1250/2565 , เกียรติบัตร เลขที่ สนก.สพฐ. 0024/2565)

คณะกรรมการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับภูมิภาค ในรูปแบบออนไลน์ ภาคกลางและภาคตะวันออก (คำสั่ง สพฐ. ที่ 1909/2564)

คณะกรรมการติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (คำสั่ง สพฐ. ที่ 62/2565)

คณะกรรมการพิจารณากรอบเนื้อหาหลักสูตร และสร้างแบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 รอบสอง ระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (คำสั่ง สพฐ. ที่ 714/2565)

คณะกรรมการตรวจทาน และทำเฉลยแนวคิดแบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 รอบสอง ระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (คำสั่ง สพฐ. ที่ 715/2565)

คณะกรรมการพิจารณานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนด้านคณิตศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงบูรณาการ (คณิตคิดเร็ว) (คำสั่ง สพฐ. ที่ 955/2565)

คณะทำงานประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คำสั่ง สพฐ. ที่ 1147/2565)

คณะกรรมการพิจารณาคู่มือโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. (ฉบับปรับปรุง) (หนังสือ สสวท.ที่ ศธ 5306.3/2058 ลงวันที่ 25 เมษายน 2565)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. (หนังสือ สสวท.ที่ ศธ. 5306.3/ว5013 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565)

คณะกรรมการในการอบรมเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 : 19th International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) for Primary School Students (Virtual Edition) Indonesia (คำสั่ง สพฐ. ที่ 1994/2565)

คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 : 19th International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) for Primary School Students (Virtual Edition) Indonesia (คำสั่ง สพฐ. ที่ 2197/2565)

คณะกรรมการพิจารณากรอบเนื้อหาหลักสูตร และสร้างแบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) (คำสั่ง สพฐ. ที่ 2457/2565)

คณะกรรมการตรวจทาน และทำเฉลยแนวคิดแบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) (คำสั่ง สพฐ. ที่ 89/2566)

คณะกรรมการจัดทำแผนการดำเนินงานและคู่มือการใช้ระบบแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2566  (คำสั่ง สพฐ. ที่ 136/2566)

ระดับจังหวัด

คณะกรรมการดำเนินการสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ  และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (คำสั่ง กศจ.ชลบุรี ที่ 1/2565)

คณะกรรมการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) (คำสั่ง สพม.ชลบุรี ระยอง ที่ 92/2565)

วิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2565 (หนังสือ สพป.ฉช.1 ที่ ศธ04032/2715 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565)

เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี (ชุดที่เก้า) (คำสั่งจังหวัดชลบุรีที่ 5903/2565)

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (ชุดที่สิบเอ็ด) (คำสั่งจังหวัดชลบุรีที่ 5902/2565)

ระดับเขตพื้นที่

คณะกรรมการดำเนินงานและติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (คำสั่ง สพป.ชบ.2 ที่ 37/2565)

คณะทำงานดูแลช่วยเหลือการดำเนินการจัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 (คำสั่ง สพป.ชบ.2 ที่ 50/2565)

คณะกรรมการจัดทำ VTR รายงานผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (คำสั่ง สพป.ชบ.2 ที่ 77/2565)

คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ปีการศึกษา  2565 (คำสั่ง สพป.ชบ.2 ที่ 149/2565  , เกียรติบัตร)

วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําข้อมูลโปรแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565 (เกียรติบัตร)

คณะกรรมการโครงการสติรู้ตัว ปัญญารู้คิด สู่การบริหารสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (คำสั่ง สพป.ชบ.2 ที่ 164/2565)

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คำสั่ง สพป.ชบ.2 ที่ 206/2565  . เกียรติบัตรอบรมแกนนำ , เกียรติบัตรวิทยากรขยายผล)      

คณะกรรมการตัดสินผลงานโครงการสร้างสรรค์ “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบความปลอดภัย ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (คำสั่ง สพป.ชบ.2 ที่ 215/2565)

คณะกรรมการดำเนินงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และโครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรม : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) (คำสั่ง สพป.ชบ.2 ที่ 216/2565)

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และโครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรม : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) (หนังสือ สพป.ชบ.2 ที่ ศธ 04035/ว2576 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565)

คณะกรรมการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ โครงการประชุมสัมนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 (คำสั่ง สพป.ชบ.2 ที่ 227/2565)

คณะกรรมการดำเนินงานการประชุมสัมนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 (คำสั่ง สพป.ชบ.2 ที่ 243/2565)

คณะกรรมการจัดทำข้อสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 (คำสั่ง สพป.ชบ.2 ที่ 317/2565)

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 (คำสั่ง สพป.ชบ.2 ที่ 318/2565)

คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (ประกาศ สพป.ชบ.2)

คณะทำงานสร้างแพลตฟอร์มระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คำสั่ง สพป.ชบ.2 ที่ 379/2565)

ระดับมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาอื่น

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หนังสือ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ที่ อว 64.6(2793)/858 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564)

วิทยากรบรรยาย “การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ความต้องการด้านสื่อนวัตกรรมและตัวอย่างการใช้สื่อในบริบทโรงเรียนขนาดเล็ก” (หนังสือเชิญ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ อว 0631.02/514 ลงวันที่ 7 เมษายน 2565)

ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา (หนังสือเชิญ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ อว 7327/ว0073 ลงวันที่ 3 เมษายน 2565)

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัย รำไพพรรณี (หนังสือเชิญ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ อว 0631.08/418 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 , หนังสือเชิญ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ อว 0631.08/1222 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564)

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ค33221 พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับศึกษาต่อ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม (หนังสือ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ที่ อว 64.6(2793)/0399 ลงวันที่ 25 เมษายน 2565)

วิทยากรในการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร “การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสู่ประเด็นท้าทายใน วPA และหลักการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน” (หนังสือโรงเรียนพนัสพิทยาคาร ที่ ศธ 04298.13/370 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565)

วิทยากรในการประชุมปฏิบัติการนำรูปแบบการนิเทศไปใช้ในการขับเคลื่อนการสร้างหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม สื่อ นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) (หนังสือโรงเรียนแสนสุข ที่ ศธ 04298.05/ว257 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565)

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความวิจัย ภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16 (หนังสือ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ อว 0631.08/1036 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565)


รางวัล/ผลงาน

ระดับภาค

รางวัลเหรียญเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (ประกาศผลรางวัล, เกียรติบัตร)

ระดับเขตพื้นที่

รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ (ประกาศผลรางวัล)

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นวัตกรรมด้านการบริหารการศึกษา ประเภทการวัดและประเมินผล โครงการประกวดนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (เกียรติบัตร)

รางวัล/ผลงานของโรงเรียน

ระดับประเทศ

โรงเรียนวัดหัวถนน ได้รับรางวัลชมเชย IQA AWARDS ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก (ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

โรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์ ได้รับรางวัลชมเชย IQA AWARDS ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก (ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ระดับจังหวัด

โรงเรียนวัดหัวถนน ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (เกียรติบัตร)

ระดับเขตพื้นที่

โรงเรียนวัดหัวถนน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ประกาศลำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2)

รางวัล/ผลงานของครู

ระดับประเทศ

 

ระดับเขตภาค

 

ระดับเขตจังหวัด

 

ระดับเขตพื้นที่

 

ระดับกลุ่มโรงเรียน

 

รางวัล/ผลงานของนักเรียน

ระดับประเทศ

 

ระดับเขตพื้นที่

 

ระดับกลุ่มโรงเรียน

 


การเข้าร่วมอบรม/สัมนา

ผ่านการอบรม MikroTik Certified Network Associate : MTCNA (certificate , List of MikroTik Certified Consultants)

ผ่านการอบรม MikroTik Certified Security Engineer : MTCSE (certificate , List of MikroTik Certified Consultants)

ผ่านการอบรม MikroTik Certified User Management Engineer : MTCUME (certificate , List of MikroTik Certified Consultants)

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” รุ่นที่ 1/2565 (วุฒิบัตร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรำไพพรรณี)

ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วุฒิบัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

เข้าร่วมประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” (เกียรติบัตร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา)

เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 117 ปี “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (เกียรติบัตร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรำไพพรรณี)

สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (เกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2)


งานวิจัย

ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อการทุจริตทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
The Multi-level Causal Factors Affect On Upper Secondary Students’ Academic Dishonesty at The Secondary Level in Eastern Area of Thailand
(วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2562)

รูปแบบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
Good Governance-based Execution Model of Chonburi Primary Educational Service Area Office 2
(วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2564)

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นขององค์ประกอบเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
Linear Causal Relationship Model of Factors Affecting The Learning Management Process Using Distance Learning Television (DLTV) in Small Primary Schools under Chonburi Primary Educational Service Area Office 2
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15)