บุคลากรโรงเรียนวัดหัวถนน (สภาจังหวัด 2502)

ดร.จตุพันธ์ รุจิรานุกูล
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดหัวถนน (สภาจังหวัด 2502)

 

นางสาวมาริน สุขสำราญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุฑารัตน์ หิ้งทอง
ครูชำนาญการ

นางสาวศิริวรรณ ศรีกลับ
ครู

นางสาวชญานี เรืองโรจนพันธุ์
ครู

นายพงศกร ยาลังกา
ครู

นางสาววีราภรณ์ ทองแพง
ครู

นางสาววัชรา งามผิวเหลือง
ครู

นางสาวอภิญญา ว่องวารี
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพ็ญทิวา ทุมภู
พนักงานราชการ

นางสาวพรเพ็ญ ใบใหญ่
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจตุรพร รอดร่วมบุญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสุพจน์ คงงาม
นักการภารโรง