ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดหัวถนน (สภาจังหวัด 2502) เดิมเรียกว่า โรงเรียนประชาบาลวัดหัวถนน “หิรัญประสาทเวทย์” เป็นโรงเรียนประเภทนายอำเภอจัดตั้ง ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา เมื่อพุทธศักราช 2466 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดเป็นสถานที่เล่าเรียน
ปี พ.ศ. 2470 พระอธิการเงิน เจ้าอาวาสวัดหัวถนน อนุญาตให้ใช้โรงเรียนนักธรรมเป็นสถานที่เรียน
ปี พ.ศ. 2472 พระยาพิพิธอำพล ข้าหลวงจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดป้าย ขนานนามว่า โรงเรียน วัดหัวถนน (หิรัญประสาทเวทย์) นายหยิบ ราษฎรศักดิ์ เป็นครูใหญ่คนแรก
ปี พ.ศ. 2501 สภาจังหวัดอนุมัติงบประมาณสร้างอาคารใหม่ จำนวน 160,000 บาทสร้างอาคารแบบ 004 ของกระทรวงศึกษาธิการ ลักษณะ 2 ชั้น 6 ห้องเรียน ยาว 30 เมตร ในที่ดินของวัด ในการนี้ นางล้วน จานทอง บริจาค 3,000 บาท สร้างเสาธงพื้นคอนกรีต ทำพิธีเปิดอาคารเรียน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2502 โดยนายนารถ มนตเสวี เป็นประธานในพิธี ขนานนามว่า โรงเรียน วัดหัวถนน (สภาจังหวัด2502)
ปี พ.ศ. 2507 เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนวัดหลวงพรหมมาวาส มีนักเรียนรุ่นแรก 18 คน
ปี พ.ศ. 2509 ทางราชการอนุมัติให้เปิดทำการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-7 ตามหนังสือที่ ชบ52/3036 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2508
ปี พ.ศ. 2514 ได้งบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 ลักษณะตึก 2 ชั้น 8 ห้องเรียน งบประมาณ 280,000 บาท
ปี พ.ศ. 2524 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนผู้นำหลักสูตรของจังหวัดชลบุรี ได้อุปกรณ์การศึกษา 1 ชิ้น คือ เครื่องฉายสไลด์ 1 ชุด
โดยงบประมาณ ส.ส. โกวิท ศรีสวัสดิ์ สนับสนุนเป็นเงิน 18,000 บาท และสร้างเตาเผาขยะ โดยงบประมาณ กสช. เป็นเงิน 9,450 บาท
ปี พ.ศ. 2525 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่นอันดับ 1ของอำเภอพนัสนิคม
ปี พ.ศ. 2526 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่นอันดับ 1 ของจังหวัดชลบุรี รับโล่จาก พณ.ฯท่าน พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี
ปี พ.ศ. 2529 ได้รับพิจารณาให้เป็นโรงเรียนที่ตั้งสำนักงานกลุ่มโรงเรียนอุดร และเข้าประกวดโรงเรียนดีเด่น ได้รับรางวัลกลุ่มโรงเรียนดีเด่น ระดับอำเภอในปี พ.ศ.2531 และระดับจังหวัด ในปี พ.ศ.2540
ปี พ.ศ. 2549 ได้รับการประเมินภายนอกจาก สมศ.รอบสอง และผ่านเกณฑ์ประเมิน ทุกมาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2554 ได้รับการประเมินภายนอกจาก สมศ.รอบสาม และผ่านเกณฑ์ประเมินทุกตังบ่งชี้ ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2554 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนศรีตำบล
ปี พ.ศ. 2557 ประสบความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “นักเรียนอ่านออกเขียนได้ 100 % ระดับชั้น ป.3 และ ป.6”
ปี พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัล จัดการศึกษาให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศ
ปีการศึกษา 2558 ได้รับการรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับดีมาก
ปีการศึกษา 2558 ได้รับเกียรติบัตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อ่านออกเขียนได้ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ “ปี 2558 นักเรียนปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้”
ปีการศึกษา 2559 ได้รับเกียรติบัตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 อ่านออกเขียนได้ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ “ปี 2559 นักเรียนปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้”
ปีการศึกษา 2559 ได้รับเกียรติบัตร มีผลพัฒนาการคะแนนสูงขึ้นทั้ง 3 ด้านความสามารถ และคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ ในการสอบประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2559 ได้รับเกียรติบัตร คะแนนความสามรถด้านเหตุผล สูงสุดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการสอบประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณ 420,000 บาท เปลี่ยนไม้ฝาอาคารไม้ (แบบอาคาร 004) ทั้งหมด
ปี พ.ศ. 2561 ได้รับงบปรับปรุงซ่อมแซม 74,200 บาท ปูกระเบื้องภายนอกอาคารเอนกประสงค์
ปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติบัตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ3 ทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถการอ่านเขียนภาษาไทย
ปีการศึกษา 2562 ได้รับงบประมาณเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับนักเรียนดื่ม สนับสนุนโดย บริษัทไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 42,586 บาท