ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนวัดหัวถนน (สภาจังหวัด 2502) ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีเขตพื้นที่บริการ ตำบลหัวถนน หมู่บ้าน 1, 2, 4, 5, 6 และ 7 โรงเรียนอยู่ห่างจากตัวอำเภอ 10 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัด 35 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 4 ไร่ 200 ตารางวา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โทรศัพท์ 038-472272
e-mail : admin@wathuathanon.ac.th

ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายจตุพันธ์ รุจิรานุกูล
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก สาขา วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา
E-mail: jatupun@wathuathanon.ac.th
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลบุคลากร
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน
ข้าราชการครู 9 คน
ครูอัตราจ้าง 1 คน
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน
นักการภารโรง 1 คน

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน จำแนกเป็น
ระดับปฐมวัย 31 คน
ระดับประถมศึกษา 116 คน

วิสัยทัศน์
โรงเรียนวัดหัวถนน (สภาจังหวัด 2502) มุ่งพัฒนาเด็กให้มีความรอบรู้ตามมาตรฐาน การศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งร่างกายและจิตใจ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย พัฒนาบุคลากรมืออาชีพ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการสถานศึกษา

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. ปลูกฝังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามเพื่อการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจห่างไกลอบายมุข
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
5. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
6. ร่วมมือกับชุมชนและองค์กรอื่นๆ ในการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
7. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ปลอดภัย สวยงาม บรรยากาศแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2. ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยยึดหลักการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ
4. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม พัฒนา และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. องค์กรอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชนเห็นความสำคัญของการศึกษาและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา
7. ภูมิทัศน์ของโรงเรียนปลอดภัย สวยงาม บรรยากาศแห่งการเรียนรู้

คติธรรม/ปรัชญา
ปัญฺญาว ธเนน เสยฺโย : ปัญญานั่นแหละ ประเสริฐกว่าทรัพย์

เอกลักษณ์ 
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

อัตลักษณ์
จรรยาดี มีมารยาท