ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนวัดหัวถนน (สภาจังหวัด2502)

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนวัดหัวถนน (สภาจังหวัด2502) สู่การสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล