คำสั่งที่ 34/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้าน จัดทําข้อมูลการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล (SDQ) และคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ประจําปีการศึกษา 2565