มอบเกียรติบัตรการอบรมขยายผล OBEC Content Center

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 คณะครูโรงเรียนวัดหัวถนน (สภาจังหวัด 2502) ได้รับมอบเกียรติบัตรการอบรมขยายผลการใช้คลังสื่อ OBEC Content Center จาก ดร.จตุพันธ์ รุจิรานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวถนน (สภาจังหวัด 2502) ซึ่งโรงเรียนได้จัดการอบรมขยายผลไปเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 โดยมีวิทยากร ครูชญานี เรืองโรจนพันธุ์ และครูจุฑารัตน์ หิ้งทอง ครูโรงเรียนวัดหัวถนน (สภาจังหวัด 2502)