การบริหารจัดการทุนการศึกษาต่อของนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดหัวถนน (สภาจังหวัด 2502) ได้มอบทุนการศึกษาต่อของนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2/2564 ซึ่งเป็นทุนจากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมีคุณครูวัชรา งามผิวเหลือง หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นผู้ประสานงาน