การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัดหัวถนน (สภาจังหวัด 2502) ได้รับการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา จากคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) นำโดย ผอ.สุพล อิ่มสุวรรณ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ , ผอ.เกรียงศักดิ์ ยางเอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้วศิลาราม ประธานกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม2 และ ศน.อรุณรัตน์ เหลืองปัญญากุล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมี ดร.จตุพันธ์ รุจิรานุกูล พร้อมคณะครูโรงเรียนวัดหัวถนน (สภาจังหวัด 2502) ได้ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในด้านวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และด้านการนำนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 สู่การปฏิบัติ